The Informal Code of the New Economy’s Workers
   

  List of all the Articles [HEB]:

The Informal Code of the New Economy’s Workers Print E-mail
Sunday, 04 February 2001 11:55

המצבים החברתיים ההולכים ונוצרים בארגונים העסקים הפועלים על פי עקרונות הכלכלה החדשה, אינם אלא חלק של ההתפתחויות האופייניות למאה ה-21. רבים מהארגונים העסקיים, הפועלים על פי עקרונות הכלכלה החדשה, דחו בראשית דרכן את התייחסויות לפאן האישי והחברתי של עובדיהם. אולם הישרדותן של העסקים בסופו של דבר תלויה הרבה בהון האנושי המהווה יותר ויותר את ההון העיקרי של העסקים בעידן המידע. מובן לכן מדוע יש עניין רב בבדיקת דפוסי היחסים החברתיים הנרקמים בתרבות העסקים המתהווה.

Comments
מערכת 2009-10-18 03:42:04

מצוטט באתר החינוך הבלתי פורמלי (החב"פ) בית ברל link:http://www.hbp.org.il
Only registered users can write comments!